mvp
english thai
   
 MVP บริการ
 
บริการกฎหมายในประเทศ
 
การจดทะเบียนบริษัท
การร่างข้อตกลงและสํญญา
บริการอรรถคดี
การติดตามทวงถามหนี้
หลักฐานและการประกันตัว
การสมรส, หย่า, รับบุตรบุญธรรม
กฎหมายมรดก
กฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
การซื้อกิจการ
   
บริการกฎหมายต่างประเทศ
ธุรกิจและกฎหมาย
สัมมนาและการฝึกอบรม
 

Hotline and Consulting 24 hrs.
Tel. +662-636-6627
Fax : +662-636-6628
Mobile : 081-714-6600, 081-714-5544
Skype : tonymvpinterlaw
E-mail : info@mvpinterlaw-huahin.com
            tonymvp63@yahoo.com
 
 

MVP ข่าวสาร
โปรดระบุอีเมล์แอดเดรส
 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
บริการกฎหมายในประเทศ
 
การจัดตั้งบริษัทจำกัด
การตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทยต้องมีการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ ประเทศไทย 3 แนวทางในการตั้งบริษัทไทย แบ่งออกเป็น
 
I.บริษัทไทยซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของ
II. บริษัทไทยซึ่งคนต่างชาติเป็นเจ้าของ
 
I . บริษัทไทยซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของ
บริษัทที่จะถือว่าคนไทยเป็นเจ้าของจะต้องเป็นบริษัทซึ่งถือหุ้นโดยคนไทยไม่น้อยกว่า 51 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้นโดยชาว
ต่างชาติ

อย่างไรก็ตามหุ้นซึ่งคนไทยเป็นเจ้าของถูกจัดให้เป็นหุ้นบุริมสิทธิ

โครงสร้าง 51 เปอร์เซ็นต์ และ 49 เปอร์เซ็นต์มีผลเป็นการควบคุมหุ้นซึ่งถือโดยชาวต่างชาติได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และหลีกเลี่ยงกฎหมาย
ธุรกิจต่างด้าวซึ่งโดยพื้นฐานตราขึ้น เพื่อจำกัดการเป็นเจ้าของบริษัทของคนต่างด้าวที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้จัดตั้งบริษัทจากกระทรวง
พาณิชย์
การจัดตั้งบริษัทจำกัด
 
II. บริษัทไทยซึ่งคนต่างชาติเป็นเจ้าของ
การที่คนต่างชาติจะเป็นเจ้าของบริษัทไทยโดยทั่วไปจะต้องได้รับใบอนุญาตดำเนินการจาก กระทรวงพาณิชย์ก่อนที่จะดำเนินการใดๆทางการค้า

การยื่นคำขอมีใบอนุญาตทำธุรกิจของคนต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ใช้เวลานาน และมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและระบบราชการ
 
สำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค
 
ข้อสนับสนุน
 1. อัตราภาษีที่ตายตัว 15 % ของรายได้ที่ถูกจ่ายให้กับคนต่างชาติซึ่งได้รับว่าจ้างเป็นเวลา 2 ปีต่อเนื่องกัน
 2. ข้อยกเว้นของรายได้ที่รับจากชาวต่างชาติซึ่งได้รับการจ้างงานอย่างถาวรไม่ได้รับการกล่าวอ้างโดยตรง หรือโดยอ้อมว่าเป็นค่าใช้จ่าย
  ของสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค
 3. ส่วนลดของภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจาก 30 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ของกำไรสุทธิที่ได้รับจากบริการ เทคโนโลยี ค่าสัมปทานการวิจัย หรือดอกเบี้ยกู้ยืมจากผู้ประกอบการร่วม
 4. ยกเว้นเงินได้ประเภทดอกเบี้ยและผลประโยชน์ซึ่งได้รับจากผู้ประกอบการร่วม
 5. เร่งการหักค่าเสื่อมราคาสำหรับอาคารปลูกสร้างถาวรที่อัตรา 25 % ในเวลาที่ขาย
 6. นำผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ คู่สมรสหรือผู้ติดตามมาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และแสดงผลงาน
 7. เป็นเจ้าของที่ดินในการบริหารโครงการที่เสนอรวมถึงที่ดินที่ให้เป็นที่อาศัยแก่ผู้บริหารและลูกจ้าง
 
เงื่อนไข
 1. เป็นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายไทย
 2. จัดหาทางด้านการจัดการ  ด้านเทคนิค หรือบริการสนับสนุนสำหรับกิจการร่วมหรือสาขาซึ่งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ
 3. สนับสนุนบริการดังต่อไปนี้
  3.1 การบริหารงานทั่วไป
  3.2
  การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  3.3 การประสานงานทางธุรกิจ
  3.4 การได้มาซึ่งวัสดุและส่วนประกอบ
  3.5 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  3.6 ข้อสนับสนุนทางเทคนิค
  3.7 ข้อสนับสนุนทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย
  3.8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  3.9 การฝึกในส่วนภูมิภาค
  3.10 การปรึกษาด้านการเงิน
  3.11 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
  3.12 การจัดการและการควบคุมด้านสินเชื่อ
  3.13 บริการอื่นซึ่งระบุโดยผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค
 1. กิจการร่วมหมายถึง
  4.1
  บริษัทร่วมหรือหุ้นส่วนซึ่งถือหุ้นในสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคไม่น้อยกว่า 25 % ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
  4.2
  บริษัทหรือหุ้นส่วนซึ่งสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่า 25 % ของทุนจดทะเบียน
  ทั้งหมด
  4.3
  บริษัทหรือหุ้นส่วนใน 1 หุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนไม่น้อยกว่า 25 % ของทุนจดทะเบียน บริษัทหรือหุ้นส่วนที่มีอำนาจ
  ในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินการหรือการจัดการของสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาค
  4.4
  บริษัทหรือหุ้นส่วนซึ่งมีอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินงานหรือการจัดการของสำนักงานใหญ่
  ส่วนภูมิภาค
  4.5
  บริษัทหรือหุ้นส่วนซึ่งสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคมีอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินงานหรือการ
  จัดการ
  4.6
  บริษัทหรือหุ้นส่วนซึ่งบริษัทหรือหุ้นส่วนเพียงหนึ่งเดียวมีอำนาจในการควบคุมหรือกำกับดูแลการดำเนินงานหรือ
  การจัดการ
 1. จ่ายเงินทุนอย่างน้อย 10 ล้านบาท
 2. จัดให้มีการบริการให้กับบริษัทร่วมค้าอย่างน้อยใน 3 ประเทศ
 3. มีการบริการและมีรายได้ค่าสัมปทานสิทธิซึ่งจ่ายจากหรือในต่างประเทศรวมทั้งหมดอย่างน้อย 50 % ของรายได้ทั้งหมด
  ยกเว้นระหว่างช่วง 3 รอบบัญชีแรก รายได้อาจจะไม่น้อยกว่า 50 % แต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของรายได้ทั้งหมด
 4. ได้รับใบอนุญาตดำเนินการจากสำนักงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
 5. อัตราส่วนความรับผิดของทุนจดทะเบียนไม่ควรมากกว่า 3 ต่อ 1 สำหรับสำหรับโครงการที่ตั้งขึ้นใหม่
 
สำนักงานตัวแทน
 
ข้อสนับสนุน
สำนักงานตัวแทนของบริษัทต่างชาติไม่อยู่ภายใต้กรอบในการเสียภาษีเงินได้ทำให้การบริการ ซึ่งกระทำโดยสำนักงานตัวแทนนั้นเป็นการ จัดให้หรือเพื่อการใช้ประโยชน์ของสำนักงานใหญ่ อย่างไรก็ตามต้องตระหนักว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำการตรวจสอบสำนักงานตัวแทน อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการใช้อำนาจโดยไม่ชอบที่ผ่านมาจากการยกเว้นสถานะทางภาษี
 
เงื่อนไข

สำนักงานตัวแทนในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ทำให้มีการจำกัดการกระทำดังต่อไปนี้

 1. ค้นหาสินค้าหรือบริการท้องถิ่นสำหรับสำนักงานใหญ่
 2. ตรวจสอบอย่างละเอียดและควบคุมปริมาณและคุณภาพของสินค้าได้มาโดยสำนักงานใหญ่
 3. จัดหาคำแนะนำในหลากหลายสาขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งขายโดยตรงโดยสำนักงานใหญ่ไปยังตัวแทนขายหรือผู้บริโภคท้องถิ่น
 4. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ของสำนักงานใหญ่ และ รายงานสำนักงานใหญ่ในกิจกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
  ท้องถิ่น
 
สำนักงานให้บริการทางด้านการค้าและการลงทุน
 
ข้อสนับสนุน
 1. ได้รับการอนุญาตในการเป็นเจ้าของที่ดินสำหรับสำนักงาน
 2. ได้รับการอนุญาตในการนำคนต่างชาติมาดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
 3. ได้รับการอนุญาตในการนำผู้เชี่ยวชาญหรือช่างผู้ชำนาญการด้านเทคนิคตามที่ต้องการ
 4. ได้รับการอนุญาตในการปฏิบัติหรืองดการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเงินตราต่างชาติ
 5. ไม่มีการจำกัดจำนวนหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ
 
เงื่อนไข
 1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทที่มีแผนการจะตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายไทย
 2. ใบอนุญาตดำเนินการต้องได้มาจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาทต่อ 1 ปีซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารซึ่งระบุในประมวลรัษฎากร
 4. แผนการดำเนินงานต้องมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 5. อนุญาตให้ชาวต่างชาติทั้งหมดหรือส่วนใหญ่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้
 6. เฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ไม่ต้องเสียภาษีที่จะได้รับการอนุญาต
 7. สำนักงานให้บริการทางด้านการค้าและการลงทุน ถูกจำกัดการกระทำดังต่อไปนี้
  7.1 ตรวจตรา ควบคุม และหรือให้บริการสาขาในเครือ
  7.2
  บริการด้านคำแนะนำในการดำเนินการด้านธุรกิจยกเว้นการประกันการซื้อขายและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
  ประเทศ ส่วนใบอนุญาตทางด้านบัญชี กฎหมาย โฆษณา สถาปัตยกรรม ธุรกิจวิศวกรรมโยธาจะต้องได้รับจากกรม
  ทะเบียนการค้าหรือสำนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการยื่นคำขอ
  7.3 บริการรายละเอียดเรื่องแหล่งสินค้า ดังต่อไปนี้
   
  • บริการด้านวิศวกรรมและเทคนิค ยกเว้นที่เกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา
  • ทดสอบและรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การผลิต และบริการที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อเสนอการลงทุนภายใต้ข้อ 7.13 ของกิจกรรมข้อเสนอซึ่งติดกับประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หมายเลข 2/2543
  • กิจกรรมทางธุรกิจที่สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ เช่น การนำเข้าสินค้าส่ง บริการการฝึกหัดงาน การติดตั้ง การซ่อมบำรุง และการปรับมาตรฐานที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อเสนอการลงทุนภายใต้ข้อ 7.14 ของกิจกรรมข้อเสนอซึ่งติดกับประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หมายเลข 2/2543
  • การออกแบบซอร์ฟแวร์และการพัฒนาที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อเสนอการลงทุนภายใต้ข้อ 5.18 ของกิจกรรมข้อเสนอซึ่งติดกับประกาศคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน หมายเลข 2/2543 และผลิตภัณฑ์ค้าส่งซึ่งผลิตในประเทศ

การจดทะเบียนบริษัท | สนธิสัญญาทางไมตรี | สำนักงานผู้แทนของบริษัทต่างด้าว