mvp
english thai
   
 MVP บริการ
 
บริการกฎหมายในประเทศ
บริการกฎหมายต่างประเทศ
ธุรกิจและกฎหมาย
 
ธุรกิจแฟรนไชส์
สิทธิพิเศษการส่งเสริมการลงทุน
การปรึกษาและวางแผนภาษีอากร
ระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

การจัดการที่ดินและทรัพย์สิน

   
สัมมนาและการฝึกอบรม
 

Hotline and Consulting 24 hrs.
Tel. +662-636-6627
Fax : +662-636-6628
Mobile : 081-714-6600, 081-714-5544
Skype : tonymvpinterlaw
E-mail : info@mvpinterlaw-huahin.com
            tonymvp63@yahoo.com
 
 

MVP ข่าวสาร
โปรดระบุอีเมล์แอดเดรส
 

เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
ธุรกิจและกฎหมาย
 
การประการของธุรกิจแฟรนไชส์
 
เงื่อนไข 9 ประการของธุรกิจแฟรนไชส์
 
1. ขนาดของกิจการ
ธุรกิจจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้เป็นภาพพจน์ที่ดีอันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความสำเร็จในสายตาของคนทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตามนอกจากขนาดของกิจการที่ใหญ่แล้ว กิจการจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย
 
2. อายุของกิจการ
อายุของกิจการนั้น หมายถึง ความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ได้ดำเนินธุรกิจมา และยังบอกถึงความรู้ความ เข้าใจของในขั้นตอนการปฏิบัติงานว่ามีมากพอจะสอนให้ผู้อื่นทำตาม อีกทั้งยังหมายถึงประสบการณ์ที่จะเข้าใจสภาพตลาดในธุรกิจนั้น ๆ จนสามารถคาดเดาการเติบโต หรืออนาคตได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ
 
3. มีกำไรหรือเปล่า
แฟรนไชส์ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ประสบความล้มเหลว ซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อความอยู่รอด แต่แฟรนไชส์เป็นกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่มีความสำเร็จ แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ และกำลังคนในการขยายงาน
 
แฟรนไชส์
4. สอนได้ไหม
หากธุรกิจของท่านที่ประสบความสำเร็จนั้นมีวิธีการ หรือขั้นตอนการทำงาน ซึ่งไม่สามารถถ่ายทอดหรือสอน แก่บุคคลอื่นได้ การทำแฟรนไชส์นั้นก็ย่อมทำไมได้ง่ายด้วย นอกจากนี้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอนได้ยากหรือ ปฏิบัติได้ยากก็ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการทำแฟรนไชส์ด้วย
 
5. ถอดแบบของระบบได้ไหม
ระบบของธุรกิจท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเขียนอธิบายออกมาได้โดยละเอียด และเป็นขั้นตอนในรูปของ คู่มือ ทั้งนี้ เพื่อแฟรนไชส์ซีจะสามารถทำความรู้ ความเข้าใจ หรือหาความรู้ทบทวนได้ โดยมีตัวท่านซึ่งเป็นผู้มี ประสบการณ์อยู่แล้วเป็นผู้คอยให้คำปรึกษาอีกทีหนึ่ง ซึ่งหากเป็นดังนี้แล้วก็ย่อมมั่นใจได้ว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ง่าย แน่นอน
 
6. ทำตลาดได้ไหม
หากท่านคิดจะทำระบบธุรกิจของท่านให้เป็นแฟรนไชส์ ธุรกิจนั้นจะต้องสามารถเป็นที่ต้องการของคนทั่วไป ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้บริโภค และกลุ่มที่เป็นแฟรนไชส์ซีของท่าน เพราะหากธุรกิจท่านเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่ ระบบปฏิบัติงานยากต้องการความชำนาญมาก ๆ หรือการลงทุนเพื่อได้ผลกำไรในธุรกิจนั้น ต้องลงทุนมากเสี่ยง ต่อการขาดทุนได้ง่านนั้นย่อมหมายความว่าท่านอาจจะหาแฟรนไชส์ซีได้ยาก
 
7. ปรับเปลี่ยนได้ไหม
รูปแบบของธุรกิจนั้นสามารถปรับให้เข้ากับตลาดที่ธุรกิจขยายออกไป เพราะหากคุณปรับไม่ได้ ธุรกิจของคุณ ก็อาจจะไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคที่นั่นได้ แม้ว่าผู้บริโภคในพื้นที่เดิมหรือประเทศของคุณจะยอมรับมาก่อน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ธุรกิจประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ที่จำเป็นต้องปรับรสชาติให้เข้ากับคนในท้องถิ่น เพื่อให้เป็น ที่ยอมรับ จากนั้นจึงรักษามาตรฐานของทุกสาขาที่เปิดให้มีรสชาติแบบนั้นในประเทศ
 
8. เอกลักษณ์
หากธุรกิจใดมีเอกลักษณ์ หรือ Unique Selling Position (USP) แล้วละก็ โอกาสประสบความสำเร็จในการทำ แฟรนไชส์ก็จะเพิ่มขึ้น แต่คงต้องมีเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบยกตัวอย่าง เช่น ถึงแม้ธุรกิจจะมีเอกลักษณ์ แต่หากไม่ สามารถถ่ายทอดได้ ก็ยากที่จะทำเป็นแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตามเอกลักษณ์ย่อมหมายถึง ความสำเร็จ เพราะทำให้คุณ แตกต่างจากผู้อื่นนั่นเอง
 
9. ขนาดของการลงทุน
ขนาดของการลงทุนจะต้องมีความเหมาะสม กล่าวคือ ไม่มากเกินไปจนเป็นอุปสรรคในการลงทุน ของผู้สนใจ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่น้อยเกินไปจนกระทั่งการดำเนินงานประสบปัญหา
 
สนใจติดต่อ บริษัท เอ็มวีพี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิส แอนด์ แอสโซซิเอส จำกัด โทร. 02-632-6723