info@mvpinterlaw.com
+6681-714-6600 (Hotline 24 hrs.)
Guidebook Doing Business and Investment in Thailand 2020

องค์กรและการพาณิชย์

การจัดตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทยต้องมีผู้สนับสนุน 3 คนร่วมกันและลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงสร้างทางธุรกิจ

การตั้งบริษัทจำกัดในประเทศไทยต้องมีการจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์แบ่งออกเป็น

แฟรนไชส์

ธุรกิจจะต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะให้เป็นภาพพจน์ที่ดีอันเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงความสำเร็จในสายตาของคนทั่วๆไป

บริษัทจำกัดมหาชน

บริษัทมหาชนจำกัด คือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

การส่งเสริมการลงทุน

ธุรกิจที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน ทีมงาน MVP มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะดำเนินการให้ท่านแบบครบวงจร

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มศักยภาพในการส่งเสริมการลงทุน

กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ(ITC) หมายถึง บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบกิจการ