info@mvpinterlaw.com
+668-4278-9359 (Hotline 24 hrs.)

ทนายความ

นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทยและอื่นๆ การศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก

Sichanart Benjasiriwan

ศิชานาถ เบญจศิริวรรณ

ทนายความธุรกิจระหว่างประเทศ

  • สาธรธานีทาวน์เวอร์ 2 92/56-57 A ชั้น 19 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • +662 636-6627

การศึกษา

LL.M. in International Financial Law, King’s College London (Merit), 2018
LL.B. in Business Law, Chulalongkorn University (Second Class Honors), 2016

ประสบการณ์

ศิชานาถ เป็นผู้ร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ เธอมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและการค้าทั่วไป

 

การปฏิบัติงาน

การทำธุรกรรมทางการค้าธุรกิจการเงินการเข้าเมืองและแรงงานและการจ้างงาน

คุณสมบัติ

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย

ภาษา

ไทย, อังกฤษ