info@mvpinterlaw.com
+668-4278-9359 (Hotline 24 hrs.)

ทนายความ

นักกฎหมายของบริษัททุกคนมีความชำนาญทั้งภาษาอังกฤษ ไทยและอื่นๆ การศึกษากฎหมายไทยได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลต่างด้าวรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศทั่วโลก

Siraphat Sripen

ศิรพัทธ์ ศรีเพ็ญ

ทนายความระหว่างประเทศ

  • สาธรธานีทาวน์เวอร์ 2 92/56-57 A ชั้น 19 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  • +662 636-6627

การศึกษา

ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

ศิรพัทธ์ ศรีเพ็ญ มุ่งมั่นในการระงับข้อพิพาทและการดำเนินคดี เธอมีประสบการณ์มากมายรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับแพ่งการค้าและการจ้างงาน

 

การปฏิบัติงาน

การระงับข้อพิพาทและการฟ้องร้องธุรกรรมทางการค้า การตรวจคนเข้าเมือง แรงงานและการจ้างงาน

คุณสมบัติ

ใบอนุญาตทนายความ สภาทนายความแห่งประเทศไทย ทนายความรับรองเอกสารรับรองลายเซ็นและเอกสาร

ภาษา

ไทย, อังกฤษ